بخش کاربری
کلمه کاربری
رمز عبور
جدول زمانی ارایه مقالات
نقد انديشه هاي بنيادين در علوم انساني
نام و نام خانوادگی: علاءالدين سراج
تاریخ ارایه چکیده: ۱۳۸۹/۱۲/۳
تاریخ ارایه مقاله: ۱۳۸۹/۱۲/۳

قدرت نرم در جبهه فرهنگي
نام و نام خانوادگی: اميرمهدي كليدري
تاریخ ارایه چکیده: ۱۳۸۹/۱۲/۷
تاریخ ارایه مقاله: ۱۳۸۹/۱۲/۱۰

آسيب شناسي مديريت تحول در حوزه هاي علميه
نام و نام خانوادگی: محمدعلي خاكي
تاریخ ارایه چکیده: ۱۳۹۰/۱/۲۴
تاریخ ارایه مقاله: ۱۳۸۹/۱/۲۴