بخش کاربری
کلمه کاربری
رمز عبور
جدول زمانی ارایه مقالات
زیبایی شناسی در فیلم "آبی"
نام و نام خانوادگی: علی مشهدی
تاریخ ارایه چکیده: ۱۳۹۰/۵/۲۴
تاریخ ارایه مقاله: ۱۳۹۰/۶/۵

نقدفيلم 127ساعت
نام و نام خانوادگی: عبدالله صادقي
تاریخ ارایه چکیده: ۱۳۹۰/۶/۵
تاریخ ارایه مقاله: ۱۳۹۰/۶/۱۲

اينجا بدون مرد(نقدفيلم اينجابدون من)
نام و نام خانوادگی: مرتضي اسلامي فر
تاریخ ارایه چکیده: ۱۳۹۰/۶/۵
تاریخ ارایه مقاله: ۱۳۹۰/۶/۱۹

اسامه عليه اسامه نقدفيلم (اسامه)
نام و نام خانوادگی: سيدعلي موسوي
تاریخ ارایه چکیده: ۱۳۹۰/۶/۵
تاریخ ارایه مقاله: ۱۳۹۰/۶/۲۶

سینماگربه مثابه یک مبلغ
نام و نام خانوادگی: محمدعلی معدنی
تاریخ ارایه چکیده: ۱۳۹۰/۶/۲۷
تاریخ ارایه مقاله: ۱۳۹۰/۷/۹

بسترهای شکل گیری سینمای صهیونیستی
نام و نام خانوادگی: سیدعلی موسوی
تاریخ ارایه چکیده: ۱۳۹۰/۶/۳۰
تاریخ ارایه مقاله: ۱۳۹۰/۷/۱۶

فتنه بزرگ دربیداری اسلامی
نام و نام خانوادگی: علی اصغرسلطانی هروی
تاریخ ارایه چکیده: ۱۳۹۰/۷/۲۰
تاریخ ارایه مقاله: ۱۳۹۰/۷/۲۳

آرمان شهر جدید هالیوود
نام و نام خانوادگی: سيدعلي موسوي
تاریخ ارایه چکیده: ۱۳۹۰/۷/۳۰
تاریخ ارایه مقاله: ۱۳۹۰/۸/۷

مرگی به شیرینی یه حبه قند
نام و نام خانوادگی: محمدحسن احمدی
تاریخ ارایه چکیده: ۱۳۹۰/۸/۴
تاریخ ارایه مقاله: ۱۳۹۰/۸/۱۴

بررسي وآسيب شناسي جشنواره فيلم فجر
نام و نام خانوادگی: جعفر ابراهيمي
تاریخ ارایه چکیده: ۱۳۹۰/۸/۱۲
تاریخ ارایه مقاله: ۱۳۹۰/۸/۲۱

ایلای پیامبری درسال 2010
نام و نام خانوادگی: محمدحسن احمدی
تاریخ ارایه چکیده: ۱۳۹۰/۹/۱۹
تاریخ ارایه مقاله: ۱۳۹۰/۹/۲۶

نیمه پنهان فیلم جدایی نادرازسیمین
نام و نام خانوادگی: محمدعلی معدنی
تاریخ ارایه چکیده: ۱۳۹۰/۱۰/۸
تاریخ ارایه مقاله: ۱۳۹۰/۱۰/۱۷