بخش کاربری
کلمه کاربری
رمز عبور
جدول زمانی ارایه مقالات
نقد فیلم رهایی از شاوشنگ
نام و نام خانوادگی: اعظم صدیقی
تاریخ ارایه چکیده: ۱۳۹۰/۶/۲۶
تاریخ ارایه مقاله: ۱۳۹۰/۷/۷